Dostawa maceratorów (3szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maceratorów – 3 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Znak sprawy A.ZP-24-16/23

Zaproszenie do składania ofert 20-10-2023
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 20-10-2023
Zał. nr 2 – Formularz oferty 20-10-2023
Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 20-10-2023
Zał. nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych 20-10-2023
Zał. nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 20-10-2023
Zał. nr 6 – Projekt umowy 20-10-2023
Odpowiedzi na pytania 25-10-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02-11-2023
Print Friendly, PDF & Email