Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala
Nr projektu: RPMP.14.01.00-12-0003/22

Krótki opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest dobudowa nowego skrzydła budynku wraz z przebudową fragmentu istniejącego gmachu (w miejscu połączenia) oraz przebudowa kolidujących elementów infrastruktury technicznej. Do tutejszych poradni, zwłaszcza do Poradni Pulmonologicznej, trafiają pacjenci z powikłaniami po chorobie COVID-19, takimi jak: duszność, niewydolność oddechowa, choroby śródmiąższowe płuc, które często wymagają dalszej szybkiej diagnostyki oraz leczenia na oddziale szpitalnym. Dlatego Szpital pragnie zwiększyć nacisk na cel związany z szeroko rozumianą rehabilitacją pocovidową, w której mieści się leczenie powikłań po covid.
Zakres rzeczowy obejmuje dobudowę skrzydła budynku w nawiązaniu do istniejącego gmachu (do obecnej kalenicy) w miejscu połączenia z dachem. Dobudowa i przebudowa obejmuje wykonanie 7 kondygnacyjnego budynku. Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa.
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz zakup sprzętów medycznych.
W ramach realizacji projektu planuje się rozbudowę, dobudowę i przebudowę budynku głównego szpitala. Dobudowa skrzydła budynku umożliwi dostosowanie Izby Przyjęć, punktu rejestracji pacjentów oraz specjalistycznych poradni przyszpitalnych do obecnych wymogów sanitarnych i warunków technicznych. Dodatkowe sale chorych na I, II, III piętrze oraz gabinety lekarskie, poczekalnia i rejestracja na niskim oraz wysokim parterze spowodują pełne wykorzystanie możliwości szpitala.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług w zakresie leczenia i diagnostyki oraz podniesienie standardu wykonywanych usług w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Zakres projektu będzie obejmował rozbudowę dobudowę i przebudowę głównego skrzydła szpitalnego dla potrzeb Poradni przyszpitalnych, Izby Przyjęć oraz sal chorych z węzłem sanitarnym.
Dodatkowo, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń (w tym koronawirusa SARS-CoV-2), każda sala chorych zostanie wyposażona w pomieszczenie higieniczno-sanitarne.
Do kolejnych długofalowych celów projektu możemy zaliczyć:
– Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego,
– Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia, które będą tworzyć warunki do zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom, przyczyniając się do
zakładanego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia,
– Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia zdrowotne,
– Poprawa wskaźnika „przelotowości”, tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne,
– Zmniejszenie poziomu umieralności i poprawa zdrowia mieszkańców powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego, subregionu
Podhalańskiego, dzięki stawianym trafnym diagnozom i możliwości podjęcia szybkiego dalszego leczenia,
– Poprawa komfortu pacjentów i jakości usług medycznych,
– Wzrost świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki zdrowotnej.
– Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Zakopane, Subregionu Podhalańskiego oraz całego województwa małopolskiego poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury zdrowotnej.
Ponadto realizacja niniejszego przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na realizację zapisów zawartych w krajowych i regionalnych programach strategicznych.
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego, subregionu Podhalańskiego, a w szczególności mieszkańców powiatu tatrzańskiego oraz nowotarskiego.

Okres realizacji projektu: sierpień 2022 – grudzień 2023

Planowane rezultaty:
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 1szt.
Wartość zakupionego sprzętu medycznego: 580 000 zł
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1szt.

Wartość dofinansowania: 18 649 980,00 zł

Print Friendly, PDF & Email

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Cel projektu: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Beneficjent: Województwo Małopolskie; partner projektu: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej.

Kwota dofinansowania: 2 145 265,17 zł

Print Friendly, PDF & Email

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn.“Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”w zakresie rozwoju usług zdrowotnych w zwalczaniu epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

 

Tytuł: “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn.

Głównym celem Projektu jest podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem , zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

-zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,

-zakup środków ochrony osobistej;

-przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych w celu zwiększenia możliwości

diagnostycznych  ,ratowniczych i medycznych regionu,

-zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,

-zakup odczynników oraz materiałów medycznych

-zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,

-zakup testów na obecność koronawirusa SARS-Cov -2,

-zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z działaniami dotyczącymi

zapobieganiu  rozprzestrzeniania się epidemii,

– finansowanie zatrudnienia personelu medycznego, laboratoryjnego oraz ratownictwa medycznego,

-finansowanie niezbędnych usług społecznych związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

mieszkańcy województwa małopolskiego,

osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa
małopolskiego,

personel medyczny.

Cel projektu: Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Celem jego realizacji jest dalsze wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu negatywnym  skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa oraz niwelowanie ujemnych konsekwencji tej choroby.

Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w ramach projektu w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” obejmuje w szczególności zakup:

Defibrylatorów z wyposażeniem

Zestawów do drenażu klatki piersiowej

Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej

Okres realizacja projektu: czerwiec 2021-grudzień 2022r.

Wartość dofinansowania: 186 216,68 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0106/20 “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” w zakresie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19

Tytuł: “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” 

Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0106/20

 Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (tomografy komputerowe, aparaty RTG),
 • zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, zgodnie z listą MZ,
 • zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego (mobilnego punktu poboru krwi – krwiobusa),
 • przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno – remontowych w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych regionu,
 • inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach,
 • inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną,
 • zakup bramek dezynfekcyjnych dla szpitali,
 • zakup 3 rezonansów magnetycznych, które nie znajdują się na liście MZ natomiast środki przeznaczone na ich zakup nie przekraczają 20% wartości dofinansowania.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego,
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
 • personel medyczny.

Cel projektu: Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów do walki z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w ramach projektu w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” obejmuje w szczególności zakup:

 1. Bramek do dezynfekcji
 2. Bronchoskopu
 3. Bronchofiberoskopów
 4. Defibrylatorów z wyposażeniem
 5. Wideolaryngoskopów z wyposażeniem

Okres realizacja projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Wartość dofinansowania: 530 816,95 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0015/20 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w zakresie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19

Tytuł: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” 

Numer projektu:RPMP.09.02.01-12-0015/20

Krótki opis:
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa
małopolskiego.
Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa
medycznego,
jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju
usług
zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:
•zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
•zakup środków ochrony osobistej,
•zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
•zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
•zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
•zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
•zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
•finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.
Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:
•mieszkańcy województwa małopolskiego,
•osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
•personel medyczny.
Cel projektu: Większa dostępność usług społecznych; Większa dostępność usług zdrowotnych.
Zadanie w całości realizowane przez Partnera Projektu – Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej.
Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom
leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju
usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności zakup:
1. Aparat do znieczulenia
2. Respirator
3. Pompa strzykawkowa
4. Pompa objętościowa
5. Stacja dokująca z pompami strzykawkowymi
6. Aparat do dezynfekcji pomieszczeń
Okres realizacja projektu: rok 2020
Wartość dofinansowania: 450,816.95 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Print Friendly, PDF & Email

Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem otrzymał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś 12 Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- spr. 

Tytuł: Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac budowlanych oraz wyposażenie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Nr projektu: RPMP.12.01.03-12-0613/17

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest dobudowa, rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku szpitalnego wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku tlenowni oraz urządzeń towarzyszących takich jak: dojścia i dojazdy, droga pożarowa i miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej i mur oporowy. Ponadto, zakres obejmuje przebudowę sieci energetycznej i przyłączy energetycznych, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz wykonanie przyłączy gazów medycznych oraz zew. sieci oświetleniowej. Przebudowa zakłada głównie wydzielenie istniejących klatek schodowych wraz ze zmianą przeznaczenia kilku pomieszczeń i wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i właściwego funkcjonowania tego typu obiektów. W ramach rozbudowy dokona się wyburzenia ostatniej kondygnacji na północnej części istniejącego budynku (tj. pierwszego piętra) i wybudowanie dodatkowych czterech pięter. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia planuję się zakup 9 łóżek wielofunkcyjnych na potrzeby sali wybudzeniowej oddziału OIOM.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ponadregionalnego Szpitala onkologicznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych klatki piersiowej.

Do kolejnych długofalowych celów projektu należą:

– Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego,

– Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia, które będą tworzyć warunki do zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom, przyczyniając się do zakładanego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia,

– Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia zdrowotne,

– Poprawa wskaźnika „przelotowości”, tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne.

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji celu zgodnego z zapisami pkt. 5 SzOOP WM osi priorytetowej 12. Infrastruktura społeczna, której celem głównym jest zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Poprawa dostępności do specjalistycznych usług w istotny sposób wiąże się z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu. Niniejsza inwestycja wywrze znaczący wpływ na poprawę jakości oraz dostępności do usług zdrowotnych o wysokiej jakości na terenie powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego.

Okres realizacja projektu: 15.02.2018- 31.12.2019

Planowane rezultaty: 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt.

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (Cl36): 342 576 osoby

Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem: 4 094 os./rok

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 12 315 084,21 zł

Print Friendly, PDF & Email

Termomodernizacja obiektu administracyjnego

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja obiektu administracyjnego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej usytuowanego w Zakopanem przy ul. Gładkie 1”

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej Szpitala

Dofinansowanie projektu z UE: 223 057,36 zł

 

Print Friendly, PDF & Email

Poprawa jakości kształcenia wyższego


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

 • Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 • Samodzielnym Publicznym Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego
 • Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15
NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00
WARTOŚC CAŁKOWITA PROJEKTU: 4 744 135,82 zł
WARTOŚC DOFINANSOWANIA : 4 269 722,24 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-03-31

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (WYNIKI)

 • liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki – 216 os.
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:
  Edycja I studiów – 60 osób (studia od października 2016)
  Edycja II studiów – 78 osób (studia od października 2017)
  Edycja III studiów – 78 osób (studia od października 2018)
 • liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies. od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym – 33 szt.
 • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1szt.
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – 72 os.

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU
Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU
W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni, które będą dotyczyć:

 1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo
  finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia
 2. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
 3. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
 4. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ INF. O RODZAJU WSPARCIA ORAZ DATĘ, GODZINĘ I ADRES REALIZACJI WSPARCIA znajduje się na str.
http://www.ppwsz.edu.pl/fundusze-europejskie-dla-student.html

Obowiązek informacyjny (RODO)

Print Friendly, PDF & Email

System paneli słonecznych

W dniu 22 czerwca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem im. dr O. Sokołowskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w Zakopanem poprzez instalację innowacyjnego systemu paneli słonecznych na budynku SPSSChP” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Całkowita wartość projektu wyniosła 791 732,64 złote . Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 280 409,69 złotych. Okres realizacji projektu: 29.06.2010- 28.06.2013.

W ramach inwestycji wykonano następujące  zadania:
Zadanie 1. Adaptacja dachu na potrzeby montażu paneli słonecznych w ramach którego występują:  roboty rozbiórkowe i demontażowe,  ocieplenie skosów z foliowaniem, pokrycie dachu blachą stalową cynkowo-tytanową,  roboty wykończeniowe i towarzyszące zewnętrzne
Zadanie 2. Zakup oraz montaż systemu paneli słonecznych  skład którego weszło następujące wyposażenie:  kolektor słoneczny SX 2,51 4C – 25 kpl., armatura przyłączeniowa paneli słonecznych, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. z dwoma wężownicami, wymiennik ciepła płytowy, układ pompowy – solarny, układ pompowy instalacji, układ automatyki sterującej, naczynie przeponowe układu solarnego, naczynie przeponowe instalacji grzewczej, naczynie przeponowe podgrzewaczy c.w.u.,  zawór trójdrożny, zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej, zawór bezpieczeństwa instalacji grzewczej, zawór bezpieczeństwa pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u., pozostała armatura: zawory odcinające, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry.

Docelowo w wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:
– Liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej – 25 sztuk
– Liczba instalacji ograniczających emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza – 1 sztuka

W oparciu o przedstawioną inwestycję wyróżnia się następujące ogólne cele projektu:
– wspieranie nakładów na odnawialne źródła energii w Województwie Małopolskim poprzez inwestycje w systemy paneli słonecznych wykorzystujących energie słoneczną
– zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Małopolskim
– podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności Małopolski
– spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie Województwa Małopolskiego
– promocja i rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce
– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego

Celem bezpośrednim projektu jest:
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez Szpital SPSSChP w Zakopanem, poprzez realizacje inwestycji ukierunkowaną na instalacje nowoczesnego systemu paneli słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, co z jednej strony będzie miało wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki publicznej, a z drugiej strony wpłynie bezpośrednio na ochronę środowiska w mieście i regionie.

Osiągnięcie celu bezpośredniego niesie za sobą w konsekwencji osiągnięcie celów szczegółowych:
– uniezależnienie się od jednego źródła ogrzewania ciepłej wody użytkowej
– obniżenie kosztów związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej
– ograniczenie korzystania z ciepłej wody dostarczonej przez Geotermię Podhalańską
– poprawa stanu środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu obiektu

Print Friendly, PDF & Email