Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego STERRAD*NX oraz obsługa serwisowa sterylizatora

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego STERRAD*NX oraz oraz świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  ww. sterylizatora  znajdującego się w  Szpitalu Specjalistycznycm Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-11/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 71d5fc55-29fb-4b25-a930-2458721bf34d

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2020
SIWZ 05-06-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-7 w wersji edytowalnej 05-06-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 05-06-2020
Informacja z otwarcia ofert 16-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29-06-2020
Print Friendly, PDF & Email