Sukcesywna dostawa ładunków do staplerów oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-15/19

Ogłoszenie o zamówieniu 03-09-2019
SIWZ 03-09-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 03-09-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-09-2019

 

Print Friendly, PDF & Email