Zakres danych do ListView   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
Mamy tabelę w Arkuszu, tabela posiada nagłówek i chcielibyśmy przenieść te dane do ListView.  
Na tę okazję napisałem kiedyś procedurę która mi ułatwia sprawę :-)  
Wygląda następująco..  
 
 
Sub tbl2ListViwe(objLV As MSComctlLib.ListView, _  
                 vDane As Variant, _  
                 Optional HDR As Boolean = True)  
                   
    Dim tbl As Variant, i As Long, j As Integer  
    tbl = vDane: i = LBound(tbl)  
      
    With objLV  
        If Not HDR Then .HideColumnHeaders = True  
        For j = LBound(tbl, 2) To UBound(tbl, 2)  
            .ColumnHeaders.Add Text:=IIf(HDR, tbl(i, j), CStr(i))  
        Next  
        For i = IIf(HDR, i + 1, i) To UBound(tbl)  
            .ListItems.Add Text:=tbl(i, LBound(tbl, 2))  
            For j = LBound(tbl, 2) + 1 To UBound(tbl, 2)  
                .ListItems(.ListItems.Count).SubItems(j - 1) = tbl(i, j)  
            Next  
        Next  
    End With  
End Sub  
 
 
 
Private Sub UserForm_Initialize()  
    tbl2ListViwe Me.LV, [A1:H8], True  
End Sub  
 
 
Całość umieszczamy w module UserForm'a.  
Argumentami procedury są:   
   - objLV - kontrolka do której chcemy załadować tablicę  
   - vDane - zakres lub tablica danych. Ja podając [A1:H8] podałem zakres aktywnego arkusza wykorzystując   
                  metodę  Application.Evaluate  
   - HDR - informacja czy dane posiadają nagłówek.