ListView i tekst "podpowiedzi" inny dla każdej pozycji raportu   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
    Taka fajna właściwość ListView wpadła mi kiedyś w ręce i nie chciałbym żeby mi to gdzieś zgineło..  
 
W zasadzie Tip/Podpowiedź określa się dla całej kontrolki. W tym zadaniu jednak zależy nam na mozliwości określenia tekstu podpowiedzi  
zależnej od elementu Raportu który znajduje się pod kursorem myszy :-)  
 
Na UserForm wstawiamy kontrolkę Microsoft ListView Control, version 6.0  
a do kodu formularza taki przykład:  
 
Private Sub UserForm_Initialize()  
    Dim objListItem As MSComctlLib.ListItem, iNr As Long  
      
    With Me.ListView1  
        .View = lvwReport  
        .ListItems.Clear  
        .ColumnHeaders.Clear  
        .ColumnHeaders.Add , , "Col 1"  
        .ColumnHeaders.Add , , "Col 2"  
      
        For iNr = 1 To 10   Podobny efekt na
            Set objListItem = .ListItems.Add(, , "Item " & iNr)   ComboBoxie można
            With objListItem   zobaczyć tu…
                .TooltipText = "Tooltip: Col 1; wiersz " & iNr   www.mrexcel.com
Cool Custom Tooltips for ComboBoxes
                .SubItems(1) = "Subitem " & iNr  
                .ListSubItems(1).TooltipText = "Tooltip: Col 2; wiersz " & iNr  
            End With  
        Next
 
    End With  
    Set objListItem = Nothing  
   
End Sub  
 
w efekcie: