Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Pakiet nr 1 – Wykonywanie biopsji.

Pakiet nr 2 – Konsultacje onkologiczne w poradni.

Pakiet nr 3 – Konsultacje onkologiczne w poradni, udział w konsyliach wielospecjalistycznych.

Pliki ofertowe – 02.12.2019

Klauzula informacyjna konkurs pakiety – 02.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 2 i Pakiet 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej – ponowienie.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem ogłasza konkurs na stanowisko:

1.PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I
INTENSYWNEJ TERAPII

3.PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII KLATKI
PIERSIOWEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Pliki ogłoszenia konkursu – 03.06.2019

Plik polityki bezpieczeństwa do konkursu.

Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem otrzymał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś 12 Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- spr. 

Tytuł: Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac budowlanych oraz wyposażenie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Nr projektu: RPMP.12.01.03-12-0613/17

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest dobudowa, rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku szpitalnego wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku tlenowni oraz urządzeń towarzyszących takich jak: dojścia i dojazdy, droga pożarowa i miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej i mur oporowy. Ponadto, zakres obejmuje przebudowę sieci energetycznej i przyłączy energetycznych, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz wykonanie przyłączy gazów medycznych oraz zew. sieci oświetleniowej. Przebudowa zakłada głównie wydzielenie istniejących klatek schodowych wraz ze zmianą przeznaczenia kilku pomieszczeń i wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i właściwego funkcjonowania tego typu obiektów. W ramach rozbudowy dokona się wyburzenia ostatniej kondygnacji na północnej części istniejącego budynku (tj. pierwszego piętra) i wybudowanie dodatkowych czterech pięter. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia planuję się zakup 9 łóżek wielofunkcyjnych na potrzeby sali wybudzeniowej oddziału OIOM.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ponadregionalnego Szpitala onkologicznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych klatki piersiowej.

Do kolejnych długofalowych celów projektu należą:

– Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego,

– Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia, które będą tworzyć warunki do zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom, przyczyniając się do zakładanego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia,

– Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia zdrowotne,

– Poprawa wskaźnika „przelotowości”, tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne.

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji celu zgodnego z zapisami pkt. 5 SzOOP WM osi priorytetowej 12. Infrastruktura społeczna, której celem głównym jest zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Poprawa dostępności do specjalistycznych usług w istotny sposób wiąże się z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu. Niniejsza inwestycja wywrze znaczący wpływ na poprawę jakości oraz dostępności do usług zdrowotnych o wysokiej jakości na terenie powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego.

Okres realizacja projektu: 15.02.2018- 31.12.2019

Planowane rezultaty: 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt.

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (Cl36): 342 576 osoby

Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem: 4 094 os./rok

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 12 315 084,21 zł

Termomodernizacja obiektu administracyjnego

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja obiektu administracyjnego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej usytuowanego w Zakopanem przy ul. Gładkie 1”

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej Szpitala

Dofinansowanie projektu z UE: 223 057,36 zł

 

Poprawa jakości kształcenia wyższego


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

 • Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 • Samodzielnym Publicznym Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego
 • Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15
NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00
WARTOŚC CAŁKOWITA PROJEKTU: 4 744 135,82 zł
WARTOŚC DOFINANSOWANIA : 4 269 722,24 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-03-31

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (WYNIKI)

 • liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki – 216 os.
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:
  Edycja I studiów – 60 osób (studia od października 2016)
  Edycja II studiów – 78 osób (studia od października 2017)
  Edycja III studiów – 78 osób (studia od października 2018)
 • liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies. od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym – 33 szt.
 • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1szt.
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – 72 os.

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU
Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU
W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni, które będą dotyczyć:

 1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo
  finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia
 2. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
 3. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
 4. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ INF. O RODZAJU WSPARCIA ORAZ DATĘ, GODZINĘ I ADRES REALIZACJI WSPARCIA znajduje się na str.
http://www.ppwsz.edu.pl/fundusze-europejskie-dla-student.html

Obowiązek informacyjny (RODO)

System paneli słonecznych

W dniu 22 czerwca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem im. dr O. Sokołowskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w Zakopanem poprzez instalację innowacyjnego systemu paneli słonecznych na budynku SPSSChP” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Całkowita wartość projektu wyniosła 791 732,64 złote . Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 280 409,69 złotych. Okres realizacji projektu: 29.06.2010- 28.06.2013.

W ramach inwestycji wykonano następujące  zadania:
Zadanie 1. Adaptacja dachu na potrzeby montażu paneli słonecznych w ramach którego występują:  roboty rozbiórkowe i demontażowe,  ocieplenie skosów z foliowaniem, pokrycie dachu blachą stalową cynkowo-tytanową,  roboty wykończeniowe i towarzyszące zewnętrzne
Zadanie 2. Zakup oraz montaż systemu paneli słonecznych  skład którego weszło następujące wyposażenie:  kolektor słoneczny SX 2,51 4C – 25 kpl., armatura przyłączeniowa paneli słonecznych, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. z dwoma wężownicami, wymiennik ciepła płytowy, układ pompowy – solarny, układ pompowy instalacji, układ automatyki sterującej, naczynie przeponowe układu solarnego, naczynie przeponowe instalacji grzewczej, naczynie przeponowe podgrzewaczy c.w.u.,  zawór trójdrożny, zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej, zawór bezpieczeństwa instalacji grzewczej, zawór bezpieczeństwa pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u., pozostała armatura: zawory odcinające, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry.

Docelowo w wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:
– Liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej – 25 sztuk
– Liczba instalacji ograniczających emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza – 1 sztuka

W oparciu o przedstawioną inwestycję wyróżnia się następujące ogólne cele projektu:
– wspieranie nakładów na odnawialne źródła energii w Województwie Małopolskim poprzez inwestycje w systemy paneli słonecznych wykorzystujących energie słoneczną
– zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Małopolskim
– podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności Małopolski
– spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie Województwa Małopolskiego
– promocja i rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce
– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego

Celem bezpośrednim projektu jest:
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez Szpital SPSSChP w Zakopanem, poprzez realizacje inwestycji ukierunkowaną na instalacje nowoczesnego systemu paneli słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, co z jednej strony będzie miało wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki publicznej, a z drugiej strony wpłynie bezpośrednio na ochronę środowiska w mieście i regionie.

Osiągnięcie celu bezpośredniego niesie za sobą w konsekwencji osiągnięcie celów szczegółowych:
– uniezależnienie się od jednego źródła ogrzewania ciepłej wody użytkowej
– obniżenie kosztów związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej
– ograniczenie korzystania z ciepłej wody dostarczonej przez Geotermię Podhalańską
– poprawa stanu środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu obiektu