Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc mieszkańców Gminy Miasto Zakopane – edycja 2023

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc mieszkańców Gminy Miasto Zakopane

(zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku na terenie Gminy Miasto Zakopane) na lata 2021-2025 Edycja 2023

Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Zakopane, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku, do udziału w Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc.

W ramach programu będą bezpłatnie wykonywane badania niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej oraz konsultacje przez lekarza torakochirurga z wydaniem zaleceń dalszego postępowania dla pacjenta i lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Powyższe badania oraz konsultacje będzie wykonywał Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Program jest dostępny dla osób w wieku 55 – 74 lata z dodatnim wywiadem tytoniowym.

Obowiązuje rejestracja:

telefoniczna

– numer telefonu komórkowego 603 084 846

– numer telefonu 18 20 150 45 wew. 133 lub 180

od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00

osobiście

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane

  • od poniedziałku do środy w godzinach od 13:00 do 15:00
  • czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00
  • piątek w godzinach od 13:00 do 15:00

Program będzie realizowany w okresie od 1 września do 30 listopada 2023 roku.

„Program jest finansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Zakopane”

Zakopane, dnia 22 sierpnia 2023 roku

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn.“Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”w zakresie rozwoju usług zdrowotnych w zwalczaniu epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

 

Tytuł: “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn.

Głównym celem Projektu jest podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem , zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

-zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,

-zakup środków ochrony osobistej;

-przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych w celu zwiększenia możliwości

diagnostycznych  ,ratowniczych i medycznych regionu,

-zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,

-zakup odczynników oraz materiałów medycznych

-zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,

-zakup testów na obecność koronawirusa SARS-Cov -2,

-zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z działaniami dotyczącymi

zapobieganiu  rozprzestrzeniania się epidemii,

– finansowanie zatrudnienia personelu medycznego, laboratoryjnego oraz ratownictwa medycznego,

-finansowanie niezbędnych usług społecznych związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

mieszkańcy województwa małopolskiego,

osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa
małopolskiego,

personel medyczny.

Cel projektu: Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Celem jego realizacji jest dalsze wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu negatywnym  skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa oraz niwelowanie ujemnych konsekwencji tej choroby.

Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w ramach projektu w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” obejmuje w szczególności zakup:

Defibrylatorów z wyposażeniem

Zestawów do drenażu klatki piersiowej

Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej

Okres realizacja projektu: czerwiec 2021-grudzień 2022r.

Wartość dofinansowania: 186 216,68 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Projekt w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

W Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem zakończono procedurę instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego zakupionego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”.

Dzięki środkom uzyskanym z Budżetu Państwa w ramach w/w zadania udało się dla Szpitala zakupić:

– Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca;

– Wideobronchoskopy ultrasonograficzne – 2szt.;

– Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitory i urządzenia peryferyjne.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

NSO to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem. Strategia jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Więcej informacji dotyczących programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna