Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia PAKIET II 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk PAKIET III 1. Ubezpieczenie kosztów związanych z narażeniem ubezpieczonego na zakażenie HIV, WZW lub innymi wirusami i bakteriami podczas wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych.Znak postępowania: 156/2017/N/Zakopane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się na stronie:

www.suprabrokers.pl
Ogłoszenie o zamówieniu                               06-10-2017

Dostawa aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego aparatu rentgenowskiego- zdalnie sterowanej ścianki rentgenodiagnostycznej z cyfrową obróbką obrazu  ze statywem do zdjęć płucnych, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-24/17

 

Ogłoszenie o zamówieniu 04-10-2017
SIWZ 04-10-2017
zał. nr 2 do siwz – wyciąg z projektu 04-10-2017
Zał . do siwz w wersji edytowalnej 04-10-2017
Zmiana tresci siwz -zmiana terminu składania ofert  11-10-2017
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu  12-10-2017
 Wyjaśnienia treści siwz  26-10-2017
 Zmiana treści siwz  27-10-2017
Informacja z otwarcia ofert  09-11-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  10-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  20-11-2017

Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-23/17

Ogłoszenie o zamówieniu 21-09-2017
SIWZ 21-09-2017
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 21-09-2017
 Informacja z otwarcia ofert  29-09-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  06-10-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  12-10-2017

 

Przeglądy techniczne sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Zakopanem, z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Ilość części: 14. Znak postępowania:A.ZP-24-13/17

Zaproszenie do składania ofert                                        15-09-2017

Załączniki w wersji edytowalnej                                      15-09-2017

Pytania i odpowiedzi                                                           20-09-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej          27-09-2017

Informacja o unieważnieniu-pakiety nr 1,3,7,8,9,14   27-09-2017

Sukcesywna dostawa ładunków do staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-22/17

Ogłoszenie o zamówieniu 10-08-2017
SIWZ 10-08-2017
Zał do siwz w wersji edytowalnej 10-08-2017
 Informacja z otwarcia ofert  18-08-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  23-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  30-08-2017

 

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej, w podziale na dwa pakiety .

Postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków.

 

INFORMACJA przetarg energia     26-07-2017

 

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania: A.ZP-271-19/17


 Ogłoszenie o zamówieniu  18-07-2017
 SIWZ  18-07-2017
 Zał do siwz w wersji edytowalnej  18-07-2017
 Pytania i odpowiedzi  24-07-2017
Zmiana treści siwz  24-07-2017
 Informacja z otwarcia ofert  27-07-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  08-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  17-08-2017