Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania : A.ZP-271-11/19

Ogłoszenie o zamówieniu 08-07-2019
SIWZ 08-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 08-07-2019
Wyjaśnienia treści siwz 12-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 16-07-2019

 

Usługi pralnicze

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-10/19

Ogłoszenie o zamówieniu 01-07-2019
SIWZ 01-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 01-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 09-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-07-2019

 

Dostawa dwóch bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7a/19

Zaproszenie do składania ofert 31-05-2019
Odpowiedź na pytania 05-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-06-2019

Przebudowa sieci kanalizacji i remont stropu zewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz przyłącza wodociągowego, a także remont stropu zewnętrznego nad pomieszczeniem piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową i wykonaniem klap oddymiających wraz z instalacją na istniejących klatkach wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/19

Ogłoszenie o zamówieniu 27-05-2019
SIWZ 27-05-2019
zał. nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia 27-05-2019
Zał 2-8 do siwz w wersji edytowalnej 27-05-2019
Zmiana treści siwz – przedmiar robót 06-06-2019
Zmodyfikowany przedmiar robót 06-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019

 

Dostawa bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7/19

Zaproszenie do składania ofert                                02-05-2019

Informacja o unieważnieniu postępowania          17-05-2019

Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-7/19.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: ID ac71f102-a302-4d51-83b6-03500baaa706

Ogłoszenie o zamówieniu 16-04-2019
SIWZ 16-04-2019
Zał. 1-3 do siwz w wersji edytowalnej 16-04-2019
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 16-04-2019
Ogłoszenie o sprostowaniu 19-04-2019
Wyjaśnienia treści siwz 02-05-2019
Informacja z otwarcia ofert 17-05-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-06-2019
Informacja o unieważnieniu -pakiet nr 2,4,14 03-06-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 9 10-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01-07-2019

 

Dostawa zestawu do videotorakochirurgii w technologii 4 K

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego zestawu do videotorakochirugii w technologii 4 K, kamery do videotorakochirurgii i monitora video do zestawu videotorakochirurgicznego, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-5/19

ogłoszenie o zamówieniu 03-04-2019
SIWZ 03-04-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 03-04-2019
Wyjaśnienia treści siwz 08-04-2019
Informacja z otwarcia ofert 11-04-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-04-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 25-04-2019

 

 

Dostawa lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej  lampy rentgenowskiej w miejsce uszkodzonej lampy Performix 40 Plus (D3887T/D388T) do tomografu komputerowego OPTIMA CT660 w wersji wyposażenia Optima CT660 Pro (rok produkcji tomografu komputerowego: 2013) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i utylizację starej lampy, przeprowadzenie niezbędnych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i kalibracji. Znak postępowania: A.ZP-271-4/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   22-03-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia          28-03-2019

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-271-2/19

Ogłoszenie o zamówieniu 21-02-2019
SIWZ 21-02-2019
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-02-2019
Wyjaśnienia treści siwz 28-02-2019
Wyjaśnienia treści siwz 2 28-02-2019
Informacja z otwarcia ofert 04-03-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-03-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28-03-2019