Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-7/19.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: ID ac71f102-a302-4d51-83b6-03500baaa706

Ogłoszenie o zamówieniu 16-04-2019
SIWZ 16-04-2019
Zał. 1-3 do siwz w wersji edytowalnej 16-04-2019
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 16-04-2019
Ogłoszenie o sprostowaniu 19-04-2019

 

Dostawa zestawu do videotorakochirurgii w technologii 4 K

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego zestawu do videotorakochirugii w technologii 4 K, kamery do videotorakochirurgii i monitora video do zestawu videotorakochirurgicznego, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-5/19

ogłoszenie o zamówieniu 03-04-2019
SIWZ 03-04-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 03-04-2019
Wyjaśnienia treści siwz 08-04-2019
Informacja z otwarcia ofert 11-04-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-04-2019

 

 

Dostawa lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej  lampy rentgenowskiej w miejsce uszkodzonej lampy Performix 40 Plus (D3887T/D388T) do tomografu komputerowego OPTIMA CT660 w wersji wyposażenia Optima CT660 Pro (rok produkcji tomografu komputerowego: 2013) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i utylizację starej lampy, przeprowadzenie niezbędnych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i kalibracji. Znak postępowania: A.ZP-271-4/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   22-03-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia          28-03-2019

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-271-2/19

Ogłoszenie o zamówieniu 21-02-2019
SIWZ 21-02-2019
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-02-2019
Wyjaśnienia treści siwz 28-02-2019
Wyjaśnienia treści siwz 2 28-02-2019
Informacja z otwarcia ofert 04-03-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-03-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28-03-2019

 

Dostawa bronchofiberoskopu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego bronchofiberoskopu, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-3/19

Zaproszenie do składania ofert 17-01-2019
Pytania i odpowiedzi 21-01-2019
Pytania i odpowiedzi 22-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019

 

Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-24-13a/18

Zaproszenie do składania ofert 09-11-2018
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 09-11-2018
informacja o wyborze oferty najkorzystniej pakiet nr 1 i o unieważnieniu pakiet nr 2 19-11-2018

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-24-13/18

Zaproszenie do składania ofert                                                                        29-10-2018

Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej                                         29-10-2018

Pytania i odpowiedzi                                                                                           02-11-2018

Informacja o wyborze oferty pakiety: 1,2 i unieważnieniu pakiety:3,4   09-11-2018

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj.: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej w ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2A i 2B do SIWZ – Formularz szczegółowe warunki zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Numer referencyjny: 1/2018

INFORMACJA o ogłoszeniu                             03-10-2018