Dostawa bronchoskopu, bronchofiberoskopów, wideolaryngoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego bronchoskopu, bronchofiberoskopów – 2 szt. oraz wideolaryngoskopów z wyposażeniem, rok produkcji 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-24/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 23-11-2020
SIWZ 23-11-2020
Zał. 1-5 do siwz w wersji edytowalnej 23-11-2020
Zmiana treści siwz 27-11-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 27-11-2020
Wyjaśnienia treści siwz 01-12-2020
Zmiana treści siwz 01-12-2020
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu 01-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-12-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-12-2020

Print Friendly, PDF & Email