Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-271-21/20.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-26
SIWZ 2020-10-26
Wyjaśnienia treści SIWZ 2020-11-02
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 2020-11-12
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-26
Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet nr 1 2020-12-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 i 13. 2020-12-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 6 2021-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-01-18
Print Friendly, PDF & Email