Zakup oprogramowania typu HIS na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie nowego oprogramowania typu HIS oraz oprogramowania bazodanowego (silnika) niezbędnego do jego działania, migracja danych z używanego przez Zamawiającego oprogramowania typu HIS (Optimed firmy Comarch Healthcare SA), integracja z działającym u Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów poprzez standard HL7 CDA oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie pracowników. Znak postępowania: A.ZP-271-16/20

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 23-10-2020
SIWZ 23-10-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 23-10-2020
Informacja o wniesionym odwołaniu 03-11-2020
Kopia odwołania 03-11-2020
Wyjaśnienia treści siwz 17-11-2020
Sprostowanie pytanie nr 169 18-11-2020
Zmiana tresci siwz 19-11-2020
zał nr 1 i 2 b do siwz po zmianie w wersji edytowalnej 19-11-2020
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 19-11-2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 24-11-2020
Wyjaśnienia treści siwz 02-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 09-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-12-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24-02-2021

Print Friendly, PDF & Email