Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowanie: A.ZP.271-18a/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 09-10-2020
SIWZ 09-10-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 09-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 19-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30-10-2020

 

 

Print Friendly, PDF & Email