Dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP.271-13/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 11-08-2020
SIWZ 11-08-2020
Załączniki do siwz nr 1-5 w formie edytowalnej 11-08-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 18-08-2020
Informacja z otwarcia ofert 21-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 3 i 4. 03-09-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14-09-2020

 

Print Friendly, PDF & Email