Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-12/20.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 07-07-2020
SIWZ 07-07-2020
Załączniki do siwz nr 1 i 2 w formie edytowalnej 07-07-2020
Modyfikacja treści SIWZ 10-07-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 16-07-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 23-07-2020
Informacja z otwarcia ofert 10-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2,3,4,6,7 i 8. 02-09-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 5 02-09-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22-09-2020

 

Print Friendly, PDF & Email