Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z oprzyrządowaniem  oraz sukcesywna dostawa odczynników, kompletu materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań immunochemicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-10/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 7e95a901-b1f4-4824-81d9-d6bd1e43bf16

Ogłoszenie o zamówieniu 18-05-2020
SIWZ 18-05-2020
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 18-05-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 18-05-2020
Odpowiedź na pytania 22-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 26-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-06-2020

 

Print Friendly, PDF & Email