Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: de9ca1b9-f8ca-427e-a0dc-c1a6d6d6c838

Ogłoszenie o zamówieniu 12-05-2020
SIWZ 12-05-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 12-05-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 12-05-2020
Wyjaśnienia treści siwz 26-05-2020
Zmiana treści siwz 26-05-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-05-2020
Zmiana treści siwz 28-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 15-06-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety nr 4,8,10,11,13 19-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 1,2,3,5,6,7,9,12,14,15 15-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28-07-2020

 

Print Friendly, PDF & Email