Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-8/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 605f692e-c678-4805-b7ff-b2f32e02af44

Ogłoszenie o zamówieniu 30-04-2020
SIWZ 30-04-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 30-04-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 30-04-2020
Odpowiedź na pytania 08-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 12-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 4 28-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 3 05-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 5 09-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-06-2020
Print Friendly, PDF & Email