Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania:7a67917d-c380-49a9-aa21-62b5ad6b1922

Ogłoszenie o zamówieniu 09-04-2020
SIWZ 09-04-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w formie edytowalnej 09-04-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 09-04-2020
Odpowiedź na pytania 16-04-2020
Zmiana treści SIWZ 16-04-2020
Zmiana ogłoszenia 16-04-2020
Odpowiedź na pytania 17-04-2020
Informacja z otwarcia ofert 22-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet 1,3,4,5 i 6 05-05-2020
Informacja o unieważnieniu – pakiet nr 2 05-05-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-05-2020
Print Friendly, PDF & Email