Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-2/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 33fa0b5d-462c-4b8c-b2d7-63f72114e09b

Ogłoszenie o zamówieniu 08-04-2020
SIWZ 08-04-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 08-04-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 08-04-2020
Wyjaśnienia treści siwz 23-04-2020
Zmiana treści siwz 23-04-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-04-2020
Zmiana treści siwz 28-04-2020
Informacja z otwarcia ofert 12-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 1 i 3 04-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 2 09-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia aktualizacja/sprostowanie

01-07-2020

10-07-2020

Print Friendly, PDF & Email