Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-6/20

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 192ab7fb-7426-4d5e-87a3-d0aaeac04629

Ogłoszenie o zamówieniu 20-03-2020
SIWZ 20-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 20-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 30-03-2020
Zmiana treści siwz 30-03-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30-03-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 30-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 2,3,4,6,7,12,13,17,18,19,20,21,30 29-04-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety nr 1,5,8,9,10,11,14,15,16,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 29-04-2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19-05-2020

 

Print Friendly, PDF & Email