Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-7/19.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: ID ac71f102-a302-4d51-83b6-03500baaa706

Ogłoszenie o zamówieniu 16-04-2019
SIWZ 16-04-2019
Zał. 1-3 do siwz w wersji edytowalnej 16-04-2019
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 16-04-2019
Ogłoszenie o sprostowaniu 19-04-2019
Wyjaśnienia treści siwz 02-05-2019
Informacja z otwarcia ofert 17-05-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-06-2019
Informacja o unieważnieniu -pakiet nr 2,4,14 03-06-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 9 10-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email