Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem otrzymał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś 12 Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- spr. 

Tytuł: Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac budowlanych oraz wyposażenie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Nr projektu: RPMP.12.01.03-12-0613/17

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest dobudowa, rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku szpitalnego wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku tlenowni oraz urządzeń towarzyszących takich jak: dojścia i dojazdy, droga pożarowa i miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej i mur oporowy. Ponadto, zakres obejmuje przebudowę sieci energetycznej i przyłączy energetycznych, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz wykonanie przyłączy gazów medycznych oraz zew. sieci oświetleniowej. Przebudowa zakłada głównie wydzielenie istniejących klatek schodowych wraz ze zmianą przeznaczenia kilku pomieszczeń i wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i właściwego funkcjonowania tego typu obiektów. W ramach rozbudowy dokona się wyburzenia ostatniej kondygnacji na północnej części istniejącego budynku (tj. pierwszego piętra) i wybudowanie dodatkowych czterech pięter. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia planuję się zakup 9 łóżek wielofunkcyjnych na potrzeby sali wybudzeniowej oddziału OIOM.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ponadregionalnego Szpitala onkologicznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych klatki piersiowej.

Do kolejnych długofalowych celów projektu należą:

– Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego,

– Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia, które będą tworzyć warunki do zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom, przyczyniając się do zakładanego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia,

– Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia zdrowotne,

– Poprawa wskaźnika „przelotowości”, tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne.

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji celu zgodnego z zapisami pkt. 5 SzOOP WM osi priorytetowej 12. Infrastruktura społeczna, której celem głównym jest zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Poprawa dostępności do specjalistycznych usług w istotny sposób wiąże się z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu. Niniejsza inwestycja wywrze znaczący wpływ na poprawę jakości oraz dostępności do usług zdrowotnych o wysokiej jakości na terenie powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz innych powiatów województwa małopolskiego.

Okres realizacja projektu: 15.02.2018- 31.12.2019

Planowane rezultaty: 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt.

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (Cl36): 342 576 osoby

Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem: 4 094 os./rok

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 12 315 084,21 zł

Print Friendly, PDF & Email