System paneli słonecznych

W dniu 22 czerwca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem im. dr O. Sokołowskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w Zakopanem poprzez instalację innowacyjnego systemu paneli słonecznych na budynku SPSSChP” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Całkowita wartość projektu wyniosła 791 732,64 złote . Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 280 409,69 złotych. Okres realizacji projektu: 29.06.2010- 28.06.2013.

W ramach inwestycji wykonano następujące  zadania:
Zadanie 1. Adaptacja dachu na potrzeby montażu paneli słonecznych w ramach którego występują:  roboty rozbiórkowe i demontażowe,  ocieplenie skosów z foliowaniem, pokrycie dachu blachą stalową cynkowo-tytanową,  roboty wykończeniowe i towarzyszące zewnętrzne
Zadanie 2. Zakup oraz montaż systemu paneli słonecznych  skład którego weszło następujące wyposażenie:  kolektor słoneczny SX 2,51 4C – 25 kpl., armatura przyłączeniowa paneli słonecznych, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. z dwoma wężownicami, wymiennik ciepła płytowy, układ pompowy – solarny, układ pompowy instalacji, układ automatyki sterującej, naczynie przeponowe układu solarnego, naczynie przeponowe instalacji grzewczej, naczynie przeponowe podgrzewaczy c.w.u.,  zawór trójdrożny, zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej, zawór bezpieczeństwa instalacji grzewczej, zawór bezpieczeństwa pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u., pozostała armatura: zawory odcinające, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry.

Docelowo w wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:
– Liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej – 25 sztuk
– Liczba instalacji ograniczających emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza – 1 sztuka

W oparciu o przedstawioną inwestycję wyróżnia się następujące ogólne cele projektu:
– wspieranie nakładów na odnawialne źródła energii w Województwie Małopolskim poprzez inwestycje w systemy paneli słonecznych wykorzystujących energie słoneczną
– zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Małopolskim
– podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności Małopolski
– spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie Województwa Małopolskiego
– promocja i rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce
– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego

Celem bezpośrednim projektu jest:
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez Szpital SPSSChP w Zakopanem, poprzez realizacje inwestycji ukierunkowaną na instalacje nowoczesnego systemu paneli słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, co z jednej strony będzie miało wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki publicznej, a z drugiej strony wpłynie bezpośrednio na ochronę środowiska w mieście i regionie.

Osiągnięcie celu bezpośredniego niesie za sobą w konsekwencji osiągnięcie celów szczegółowych:
– uniezależnienie się od jednego źródła ogrzewania ciepłej wody użytkowej
– obniżenie kosztów związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej
– ograniczenie korzystania z ciepłej wody dostarczonej przez Geotermię Podhalańską
– poprawa stanu środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu obiektu

Print Friendly, PDF & Email