Poprawa jakości kształcenia wyższego


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

 • Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 • Samodzielnym Publicznym Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego
 • Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15
NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00
WARTOŚC CAŁKOWITA PROJEKTU: 4 744 135,82 zł
WARTOŚC DOFINANSOWANIA : 4 269 722,24 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-03-31

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (WYNIKI)

 • liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki – 216 os.
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:
  Edycja I studiów – 60 osób (studia od października 2016)
  Edycja II studiów – 78 osób (studia od października 2017)
  Edycja III studiów – 78 osób (studia od października 2018)
 • liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies. od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym – 33 szt.
 • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1szt.
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – 72 os.

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU
Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU
W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni, które będą dotyczyć:

 1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo
  finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia
 2. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
 3. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
 4. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ INF. O RODZAJU WSPARCIA ORAZ DATĘ, GODZINĘ I ADRES REALIZACJI WSPARCIA znajduje się na str.
http://www.ppwsz.edu.pl/fundusze-europejskie-dla-student.html

Obowiązek informacyjny (RODO)

Print Friendly, PDF & Email