Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-14/18

Ogłoszenie o zamówieniu 18-09-2018
SIWZ 18-09-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 18-09-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-09-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 08-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-10-2018

 

Print Friendly, PDF & Email