Sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak  postępowania: A.ZP-271-13/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-08-2018
SIWZ 16-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 22-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-08-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-09-2018

 

Print Friendly, PDF & Email