Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 1 na dz. nr ewid. 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4″ oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Znak postępowania: A.ZP-271-1a/18

 

Ogłoszenie o zamówieniu 06-04-2018
SIWZ 06-04-2018
Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr do siwz 06-04-2018
Zał do siwz nr 2-9 w wersji edytowalnej 06-04-2018
 Zmiana treści siwz-załącznika 2a  13-04-2018
 Wyjaśnienia treści siwz  16-04-2018
 Informacja z otwarcia ofert  27-04-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  21-05-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  22-06-2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email