Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia PAKIET II 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk PAKIET III 1. Ubezpieczenie kosztów związanych z narażeniem ubezpieczonego na zakażenie HIV, WZW lub innymi wirusami i bakteriami podczas wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych.Znak postępowania: 156/2017/N/Zakopane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się na stronie:

www.suprabrokers.pl
Ogłoszenie o zamówieniu                               06-10-2017
Print Friendly, PDF & Email