Sukcesywna dostawa ładunków do staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-22/17

Ogłoszenie o zamówieniu 10-08-2017
SIWZ 10-08-2017
Zał do siwz w wersji edytowalnej 10-08-2017
 Informacja z otwarcia ofert  18-08-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  23-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  30-08-2017

 

Print Friendly, PDF & Email